...

November 2019

– za duše v očistci a za dostatok veriacich ľudí tu na zemi ochotných pomôcť im dostať sa čo najskôr do večnej blaženosti

– za všetkých ľudí, ktorí žijú v totalitnej spoločnosti

– za obete komunistického režimu

– za všetkých, ktorí majú svetskú alebo duchovnú moc

– za živú a praktizovanú vieru našich detí

– za Božiu ochranu, zdravie a silu pre moju mamku Alicu

– za Božie požehnanie, ochranu, zdravie, milosť a vieru pre moje deti Martina a Luciu

– za Božie požehnanie a ochranu rodiny Michala

– za Božiu pomoc a ochranu Jožky pri vážnej operácii

– za navrátenie zdravia a Božie požehnanie pre môjho švagra Stanka

– za mier a pokoj na celom svete

– za ochranu, Božie požehnanie, duchovné a telesné zdravie pre pána farára Štefana, profesora Františka, pánov kaplánov Mareka a Miroslava a rehoľné sestričky v našej farnosti

– za to, aby z nás Pán urobil šíriteľov svojej lásky a milosrdenstva

– za obmäkčenie našich sŕdc, aby sme sa snažili Pána Ježiša lepšie spoznať a stále viac sa mu podobať

– za zdravie sestier Damiány a Ľudmily

– za väčšiu lásku a radosť z nasledovania Krista

– za ochranu, Božie požehnanie a zdravie pre manželov Mariána a Annu

– za väčšiu vieru, zbavenie sa pochybností a Kristov pokoj do našich sŕdc

– za zastavenie sa a stíšenie vo vnútri

– za Božie požehnanie, ochranu a zdravie pre Jozefa a Adrianu

– za to, aby nás náš Pán ochránil pred Zlým

– za počúvanie Božieho slova, jeho prijatie do srdca a uplatňovanie v našom každodennom živote

– za otvorenie očí a najmä očí srdca, aby sme videli znamenia, ktorými nám Boh denne preukazuje svoju lásku

– za ochranu, Božie požehnanie a zdravie pre mladú Jozefovu rodinu

– za schopnosť neustále ďakovať, najprv Bohu a potom aj dobrodincom

– za požehnanie tých, ktorí nám prinášajú Tvoju lásku, Pane

– za ochotu dávať, či podeliť sa, a tým si ukladať pravé bohatstvo v nebi

– za predstaviteľov a poslancov nášho mesta, aby v ich srdciach vládla múdrosť, spravodlivosť a láskavosť

– za spoločné pastoračné diela našej farnosti

– za pokoj, jednotu, spravodlivosť a lásku v našom farskom spoločenstve

– za mladých našej farnosti, ktorí ešte nezakúsili Božiu lásku

– za snúbencov Máriu a Slavomíra

– za Božie požehnanie rodiny brata Petra

– za zdravie a Božie požehnanie pre Elenu

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.