Akolyti a miništranti

Ak laici majú potrebné vlastnosti, môžu byť natrvalo prijatí do služby lektorov a akolytov. „Kde to vyžaduje potreba Cirkvi a je nedostatok služobníkov, môžu aj laici, hoci nie sú lektormi alebo akolytmi, zastávať niektoré ich služby, totiž vykonávať službu slova, viesť liturgické modlitby, udeľovať krst a rozdávať sväté prijímanie, podľa právnych predpisov“. (KKC 903)

Miništrantom sa môže stať každý chlapec a muž, ktorý chce slúžiť Pánovi pri oltári. Pre viac informácií nás kontaktujte.

Zoznam akolytov a mimoriadnych rozdávateľov

Akolyti Svit

 • Ján Bachratý
 • Mgr. Karol Krett
 • Miroslav Martinec
 • Jozef Paučík
 • Ing. Ľubomír Rušín

 

Mimoriadni rozdávatelia Svit

 • Ing. Jozef Koštál
 • František Živčák
 • Mgr. Stanislav Vaľko
 • Ing. Miloslav Tengy
 • Pavol Kuruc
 • Ing. Marián Paučík
 • Róbert Machovič
 • Ladislav Ondruško
 • Pavol Balážik
 • s. M. Dalmácia 

 

Akolyta v Podskalke

 • Ing. František Budzák

 

Mimoriadny rozdávatelia v Podskalke

 • Karol Hrkeľ
 • Pavol Vošček

Slovo miništrovať pochádza z latinského slova ministrare a znamená slúžiť, posluhovať, „posluhovať pri stole“.

Táto služba sa ukázala ako veľmi potrebná už na úplnom začiatku našej Cirkvi. A najlepšie sa v nej osvedčili mladí, čestní, ochotne počúvajúci i konajúci chlapci. Takí, ktorí z celého srdca milovali Pána Boha a chceli mu bez výhrad slúžiť. I keď to boli časy plné prenasledovania, našlo sa ich veľa. Nemali presne formulované predpisy ako sa majú správať. Hlavnou myšlienkou činnosti, ktorú vykonávali, bola služba. Niektoré ich funkcie boli veľmi zaujímavé. Mnohí z nich preberali dary, ktoré veriaci nosili na obetný stôl, a ktoré sa po svätej omši zjedli na spoločnej hostine. Iní zase boli poverení strážením vchodových dverí, aby medzi veriacich neprenikli nepriatelia Pána Ježiša a všetkých kresťanov.

V začiatkoch boli miništranti oblečení ako ostatní ľudia. Ale postupne aj oni, tak ako kňazi, dostávali slávnostné oblečenie, aby sa aj takto zvýraznila ich dôležitá úloha, ktorú mali pri slávení svätej omše. Veď oni sú vlastne vybraní z ľudu, vyslanci ľudu, určení na pomoc kňazovi pri slávení najsvätejšej slávnosti. Preto sa vždy vyberali mládenci, ktorí si to svojím životom a spávaním najviac zaslúžili. Miništrant bol vzorom pre ostatných.

Miništrantská služba je služba Pánovi. Pán Ježiš ako nebeský Baránok prišiel súlžiť ľudstvu a otvoriť mu brány večnosti. Túto službu zanechal svojej Cirkvi. Cirkev všetko robí z poverenia Pána Ježiša a v jeho mene. Keď Cirkev vysluhuje sviatosti v mene Krista, majú takú hodnotu, ako by ich vysluhoval sám Pán Ježiš, lebo vlastne sám Kristus vykonáva v nich svoju kňazskú službu. Keď Cirkev slávi svätú omšu, je tam prítomný sám Pán ježiš, ktorý prikázal sláviť svätú omšu slovami: ,,Toto robte na moju pamiatku.”(Lk 22, 19)

Medzi takéto, pre nás veľké vzory, o ktorých sa hovorí aj dnes, patrí svätý Tarzícius. Žil v časoch prvých kresťanov. Svoju vernosť a lásku Pánu Ježišovi dokázal svojou mučeníckou smrťou. Spolu s Dominikom Sáviom, ktorý žil v 19. storočí, je patrónom nás miništrantov.