Farský časopis Svitanie

Vydáva Rímskokatolícky farský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 3, 059 21 Svit.

Redakčná rada: Mgr. Andrea Zálešíková, Ing. Maroš Kováč, Mgr. Zuzana Kováčová, František Živčák

Zodpovedný redaktor: Mgr. Andrea Zalešíková.

Jazyková úprava: Mgr. Zuzana Kováčová. 

Grafické spracovanie: Ing. Maroš Kováč; František Živčák. Tlač: Poprad.

Svoje príspevky zasielajte na e-mailovú adresu: svitanie.svit@gmail.com.

Pre vnútornú potrebu farnosti.

Rok 2005