Možnosť individuálnej modlitby v našich kostoloch
Od utorka 6. 4. 2021 až do odvolania budú oba kostoly otvorené každý deň na individuálnu modlitbu (vrátane soboty a nedele) 1 hodinu pred večernou sv. omšou, t.j. vo Svite od 17.00 do 17:45 hod. a v Podskalke od 16.00 do 16:45 hod. (v nedeľu od 8:00 do 8:45 hod.)
Rok sv. Jozefa
Svätý Otec František vyhlásil osobitný Rok sv. Jozefa
Viac informácií
Nedeľa Božieho milosrdenstva
Každý, kto si v nedeľu Božieho milosrdenstva pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (sv. spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo, môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci. Samozrejme, Pán od nás nežiada nemožnosti, snažme sa aspoň uctiť obraz, ktorý mnohí majú doma, vzbudiť si ľútosť nad hriechmi a aspoň duchovne prijať Pána Ježiša.

Živé prenosy z našej farnosti

V tejto časti nájdete živé prenosy z našej farnosti.

Ak chcete sledovať aktuálny prenos, je potrebné stránku obnoviť v čase začiatku prenosu,
alebo po začiatku prenosu (stlačte klávesu F5, alebo ctrl+R).

V čase pandémie môžete podporiť farnosť a kostoly poukázaním milodaru na farský účet, 
alebo osobne na farskom úrade, resp. pred sv. omšou v kostole v Podskalke
Pán Boh zaplať.

Svit IBAN: SK69 0200 0000 0000 6043 7562

Podskalka IBAN: SK21 0200 0000 0000 6353 1562

Vitajte na našej farskej webovej stránke

Farnosť sv. Jozefa robotníka
Svit

Farnosť Svit patrí do Popradského dekanátu a do Spišskej diecézy. Vznikla v roku 1990.

Vo farnosti pôsobí farár a dvaja kapláni. Farnosť je tzv. “živou” farnosťou – pôsobia tu mnohé spoločenstvá pre všetky vekové kategórie, fungujú liturgické služby a konajú sa rozličné pastoračné aktivity na pravidelnej báze. 

Vitajte v našom farskom spoločenstve!

Aktuality

Slávenie Veľkonočného trojdnia

Z dôvodu trvania núdzového stavu a zákazu vychádzania bude aj tento rok Veľkonočné trojdnie slávené bez účasti veriacich. Budú však

Slávenie Veľkonočného trojdnia

Z dôvodu trvania núdzového stavu a zákazu vychádzania bude aj tento rok Veľkonočné trojdnie slávené bez účasti veriacich. Budú však

Čo robiť keď... ?

Novorodenci: Je potrebné krst zahlásiť aspoň týždeň vopred. Krstí sa v nedele pri sv. omšiach o 10:30, alebo po tejto omši, je však možnosť dohodnúť aj iný termín. Rodičia a krstní rodičia absolvujú krstnú náuku podľa dohody.

Dospelí: Je potrebné prísť sa nahlásiť na farský úrad a absolvovať náležitú prípravu (katechumenát) s kňazom.

V obidvoch prípadoch je potrebné zaobstarať:

– Aspoň jedného krstného rodiča (musí byť birmovaný katolík, ktorý nemá na seba uvalený žiaden cirkevný trest, má vek aspoň 16 rokov a nežije v konkubináte), maximálne môžu byť krstní rodičia dvaja.

– Zadovážiť krstnú sviecu a krstnú košieľku (biele rúcho). Tieto výrobky možno dostať v kresťanských obchodoch, ako aj v obchodoch s dojčenským tovarom.

Prihlášky dostanú deti každý september v rámci náboženskej výchovy na škole. Vyplnené prihlášky je potrebné odovzdať na náboženstve, alebo v sakristií kostola. Deti počas školského roka absolvujú každý týždeň prípravu a v júni príjmu Eucharistiu pri slávnostnej omši o 10:30.

Je potrebné vyplniť prihlášku, ktorú birmovanec dostane v sakristií kostolov. Po absolvovaní celoročnej prípravy a záverečnej skúške je birmovancovi dovolené prijať Sviatosť birmovania z rúk biskupa. 

Birmovanec si vyberie birmovné meno podľa vybraného svätca a jedného birmovného rodiča (je zvykom, že muži si vyberajú birmovných otcov a ženy birmovné matky).

Úmysel prijať Sviatosť manželstva je potrebné nahlásiť čo najskôr, najmenej mesiac pred termínom sobáša, avšak najlepšie aspoň tri mesiace. V prípade, ak jeden zo snúbencov nemá iniciačné Sviatosti (krst, 1. sv. prijímanie, birmovanie), je potrebné to nahlásiť čo najskôr. 

Je potrebné spísať zápisnicu na fare a rovnako aj na matrike. Ak niektorý zo snúbencov pochádza z inej farnosti, tak aj krstný list z jeho farnosti.

Snúbenci absolvujú 5 predmanželských náuk s kňazom našej farnosti a 6. náuku s kresťanskou gynekologičkou v Poprade. Inou možnosťou je absolvovať predmanželskú komunitnú formáciu, ktorá sa koná pravidelne aj v našej diecéze.  

V prípade kresťanského pohrebu je potrebné najprv nahlásiť pohreb vybranej pohrebnej službe, potom prísť na faru. Je potrebné so sebou doniesť list o obhliadke mŕtveho.

V prípade nebezpečenstva smrti bezodkladne volajte na telefónne číslo +421 911 891 979

Umierajúceho navštívi kňaz, ktorý ho vyspovedá a umierajúci prijme Eucharistiu, prípadne aj Sviatosť pomazania chorých.

Milodar odovzdajte v sakristií kostola, alebo na farskom úrade, prípadne poukázaním finančnej čiastky na farský IBAN: SK69 0200 0000 0000 6043 7562

V podskalke je možnosť milodar odovzdať pred sv. omšou v kostole, alebo poukázať čiastku na IBAN: SK21 0200 0000 0000 6353 1562

Úmysly sv. omší je možné zapisovať vždy od prvej adventnej nedele na nasledujúci liturgický rok. Je potrebné ich nahlásiť v sakristií kostola. Odporúčaný milodar je určený na 5€. 

Aktuálne farské oznamy

Filiálka pod skalkou

Farský diár

01

Odpratanie Vianočnej výzdoby
30.1.2020

02

Požehnanie hromničných sviec
2.2.2020

03

Prvý piatok – pravidelné spovedanie
5.2.2020

04

Prvá sobota – Fatimská sobota
6.2.2020

05

Popolcová streda – prísny pôst!
17.2.2020

06

Popolcová streda – prísny pôst!
17.2.2020

Duchovný život farnosti

Sv. omše

Kostol sv. Jozefa robotníka
Po-So: 7:00 a 18:00
Ne: 7:30, 10:30 a 18:00

Kostol sv. Cyrila a Metoda
Po-So: 17:00
Ne: 9:00

Blog a príhovory

V čase pandémie sa nám náš farár vdp. Štefan Vitko prihovára prostredníctvom blogu

Patrónom farnosti je
sv. Jozef robotník

Svätý Jozef, manžel Panny Márie a pestún Syna Božieho. Pochádzal z Dávidovho domu a rodu. O jeho živote máme veľmi chabé informácie, prakticky len z Biblie. Narodil sa v Betleheme, ale býval a pôsobil v Galilejskom meste Nazaret. Bol hlavou Svätej rodiny. O jeho smrti však nikde nie je zachovaná žiadna zmienka. Predpokladá sa, že Jozef zomrel skôr, ako Ježiš začal svoje verejné účinkovanie. 

Je patrónom otcov a rodín, tesárov, robotníkov a patrón zomierajúcich.

Odpustové slávnosti

1. máj

Farský chrám sv. Jozefa robotníka vo Svite

5. júl

Filiálny chrám sv. Cyrila a Metoda v Podskalke