Duchovná príprava na návštevu
sv. Otca Františka
Od 19.8.2021 sa budeme každý štvrtok modliť modlitbu sv. ruženca od 17:15, budeme pokračovať sv. omšou a Eucharistickou adoráciou pri cca pol hodinovej tichej adorácií.

Naživo budeme vysielať cez túto stránku,
Farskú facebook stránku aj na farskom Youtube kanáli.
Pápež František na Slovensku
V dňoch 12.-15. septembra Slovensko navštívi Svätý Otec František.
Z našej farnosti organizujeme duchovný zájazd do Šaštína na stretnutie so Sv. Otcom.
Viac informácií
Zrušený dišpenz
OD 1. JÚLA NEPLATÍ DIŠPENZ OD POVINNEJ ÚČASTI NA BOHOSLUŽBÁCH. Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30. júna 2021.
Rok sv. Jozefa
Svätý Otec František vyhlásil osobitný Rok sv. Jozefa
Viac informácií

Živé prenosy z našej farnosti

OZNAM: Z technických dôvodov nie je možné zdieľať video priamo. Na odstránení tohto problému pracujeme. Video však môžete sledovať kliknutím na odkaz “Prehrať na Youtube

V tejto časti nájdete živé prenosy z našej farnosti.

Ak chcete sledovať aktuálny prenos, je potrebné stránku obnoviť v čase začiatku prenosu,
alebo po začiatku prenosu (stlačte klávesu F5, alebo ctrl+R).

Plánované vysielania

Momentálne neplánujeme online vysielania sv. omši. 

Prenosy modlitby sv. ruženca

Modlitba sv. ruženca je vysielaná každý deň okrem nedele, v čase o 20:30 hod. 
Prenos je vysielaný iba na Facebookovej stránke farnosti. 

V čase pandémie môžete podporiť farnosť a kostoly poukázaním milodaru na farský účet, 
alebo osobne na farskom úrade, resp. pred sv. omšou v kostole v Podskalke
Pán Boh zaplať.

Svit IBAN: SK69 0200 0000 0000 6043 7562

Podskalka IBAN: SK21 0200 0000 0000 6353 1562

Vitajte na našej farskej webovej stránke

Farnosť sv. Jozefa robotníka
Svit

Farnosť Svit patrí do Popradského dekanátu a do Spišskej diecézy. Vznikla v roku 1990.

Vo farnosti pôsobí farár a dvaja kapláni. Farnosť je tzv. “živou” farnosťou – pôsobia tu mnohé spoločenstvá pre všetky vekové kategórie, fungujú liturgické služby a konajú sa rozličné pastoračné aktivity na pravidelnej báze. 

Vitajte v našom farskom spoločenstve!

Aktuality

Adoptuj si bohoslovca

Desať seminárov v Afrike potrebuje pomoc Milí priatelia misií! Nový školský rok začína aj v afrických seminároch, ktoré podporujú slovenský

Charitatívna zbierka pre Kubu

Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na budúcu nedeľu – 26. septembra 2021 – vo

Poďakovanie

Slovenskí otcovia biskupi ďakujú všetkým, ktorí svojou pomocou a obetavosťou prispeli k príprave návštevy Svätého Otca na Slovensku. Poďakovanie patrí

Pozvanie na Butkov

Milí priatelia misií! Srdečne Vás pozývam zajtra v sobotu o 19.30 na Butkov. Budeme sa spoločne modliť ruženec svetla za Slovensko a

Adoptuj si bohoslovca

Desať seminárov v Afrike potrebuje pomoc Milí priatelia misií! Nový školský rok začína aj v afrických seminároch, ktoré podporujú slovenský

Charitatívna zbierka pre Kubu

Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na budúcu nedeľu – 26. septembra 2021 – vo

Poďakovanie

Slovenskí otcovia biskupi ďakujú všetkým, ktorí svojou pomocou a obetavosťou prispeli k príprave návštevy Svätého Otca na Slovensku. Poďakovanie patrí

Pozvanie na Butkov

Milí priatelia misií! Srdečne Vás pozývam zajtra v sobotu o 19.30 na Butkov. Budeme sa spoločne modliť ruženec svetla za Slovensko a

Čo robiť keď... ?

Novorodenci: Je potrebné krst zahlásiť aspoň týždeň vopred. Krstí sa v nedele pri sv. omšiach o 10:30, alebo po tejto omši, je však možnosť dohodnúť aj iný termín. Rodičia a krstní rodičia absolvujú krstnú náuku podľa dohody.

Dospelí: Je potrebné prísť sa nahlásiť na farský úrad a absolvovať náležitú prípravu (katechumenát) s kňazom.

V obidvoch prípadoch je potrebné zaobstarať:

– Aspoň jedného krstného rodiča (musí byť birmovaný katolík, ktorý nemá na seba uvalený žiaden cirkevný trest, má vek aspoň 16 rokov a nežije v konkubináte), maximálne môžu byť krstní rodičia dvaja.

– Zadovážiť krstnú sviecu a krstnú košieľku (biele rúcho). Tieto výrobky možno dostať v kresťanských obchodoch, ako aj v obchodoch s dojčenským tovarom.

Viac o Sviatosti krstu

Prihlášky dostanú deti každý september v rámci náboženskej výchovy na škole. Vyplnené prihlášky je potrebné odovzdať na náboženstve, alebo v sakristií kostola. Deti počas školského roka absolvujú každý týždeň prípravu a v júni príjmu Eucharistiu pri slávnostnej omši o 10:30.

Viac o Sviatosti oltárnej

Je potrebné vyplniť prihlášku, ktorú birmovanec dostane v sakristií kostolov. Po absolvovaní celoročnej prípravy a záverečnej skúške je birmovancovi dovolené prijať Sviatosť birmovania z rúk biskupa. 

Birmovanec si vyberie birmovné meno podľa vybraného svätca a jedného birmovného rodiča (je zvykom, že muži si vyberajú birmovných otcov a ženy birmovné matky).

Viac o Sviatosti birmovania

Úmysel prijať Sviatosť manželstva je potrebné nahlásiť čo najskôr, najmenej mesiac pred termínom sobáša, avšak najlepšie aspoň tri mesiace. V prípade, ak jeden zo snúbencov nemá iniciačné Sviatosti (krst, 1. sv. prijímanie, birmovanie), je potrebné to nahlásiť čo najskôr. 

Je potrebné spísať zápisnicu na fare a rovnako aj na matrike. Ak niektorý zo snúbencov pochádza z inej farnosti, tak aj krstný list z jeho farnosti.

Snúbenci absolvujú 5 predmanželských náuk s kňazom našej farnosti a 6. náuku s kresťanskou gynekologičkou v Poprade. Inou možnosťou je absolvovať predmanželskú komunitnú formáciu, ktorá sa koná pravidelne aj v našej diecéze.  

Viac o Sviatosti manželstva

V prípade kresťanského pohrebu je potrebné najprv nahlásiť pohreb vybranej pohrebnej službe, potom prísť na faru. Je potrebné so sebou doniesť list o obhliadke mŕtveho.

V prípade nebezpečenstva smrti bezodkladne volajte na telefónne číslo +421 911 891 979

Umierajúceho navštívi kňaz, ktorý ho vyspovedá a umierajúci prijme Eucharistiu, prípadne aj Sviatosť pomazania chorých.

Milodar odovzdajte v sakristií kostola, alebo na farskom úrade, prípadne poukázaním finančnej čiastky na farský IBAN: SK69 0200 0000 0000 6043 7562

V podskalke je možnosť milodar odovzdať pred sv. omšou v kostole, alebo poukázať čiastku na IBAN: SK21 0200 0000 0000 6353 1562

Úmysly sv. omší je možné zapisovať vždy od prvej adventnej nedele na nasledujúci liturgický rok. Je potrebné ich nahlásiť v sakristií kostola. Odporúčaný milodar je určený na 5€. 

Aktuálne farské oznamy

Duchovný život farnosti

Sv. omše

Kostol sv. Jozefa robotníka
Po-So: 7:00 a 18:00
Ne: 7:30, 9:00, 10:30 a 18:00

Kostol sv. Cyrila a Metoda
Po-So: 17:00
Ne: 9:00

Blog a príhovory

V čase pandémie sa nám náš farár vdp. Štefan Vitko prihovára prostredníctvom blogu

Patrónom farnosti je
sv. Jozef robotník

Svätý Jozef, manžel Panny Márie a pestún Syna Božieho. Pochádzal z Dávidovho domu a rodu. O jeho živote máme veľmi chabé informácie, prakticky len z Biblie. Narodil sa v Betleheme, ale býval a pôsobil v Galilejskom meste Nazaret. Bol hlavou Svätej rodiny. O jeho smrti však nikde nie je zachovaná žiadna zmienka. Predpokladá sa, že Jozef zomrel skôr, ako Ježiš začal svoje verejné účinkovanie. 

Je patrónom otcov a rodín, tesárov, robotníkov a patrón zomierajúcich.

Odpustové slávnosti

1. máj

Farský chrám sv. Jozefa robotníka vo Svite

5. júl

Filiálny chrám sv. Cyrila a Metoda v Podskalke