Rodina Nepoškvrnenej

Združenie Rodiny Nepoškvrnenej (ďalej len „RN“) vzniklo na Slovensku v roku 1975. Jej zakladateľkou je ctihodná sestra Bernadeta Pánčiová z kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta, SATMÁROK vo Vrícku. Združenie RN je potvrdené Sv. stolicou.

V rokoch 1991 – 1993 v našej farnosti pôsobil dnes už zosnulý kňaz vdp. Alojz Hrubec. Bol veľkým ctiteľom Nepoškvrnenej panny Márie. Na jeho podnet sme sa združili v RN, prijali sme želanie našej Nebeskej Matky, ktorá vo Fatime povedala trom malým pastierikom, Františkovi, Hyacinte a Lucii: „Prosím o modlitby a obety, aby sa celý svet obrátil.”.

Členovia RN sa denne modlia posv. ruženec a ako obetu kladú k nohám Nepoškvrnenej svoje osobné kríže a snažia sa pomáhať iným.

RN vo Vrícku organizuje vlakovú púť chorých do Lúrd. Každoročne vydáva päť krát do roka časopis Nepoškvrnenej a kalendár. Raz ročne organizuje stretnutie všetkých členov RN na jednom z týchto Mariánskych miest: Velehrad, Šaštín, Martin a Staré hory.

Pretože Fatimské soboty sme vo Svite nemali, trávili sme na ich na Levočskej hore a niekedy v Poprade – Veľkej.

V roku 2012 sme oslavovali 20. výročie založenia RN vo Svite. Členovia RN sa stretávajú raz týždenne a to v stredu pred sv. omšou, aby po skončení večeradla, vyvrcholilo toto modlitbové stretnutie sv. omšou. Takto sme sa stretávali aj počas Fatimských sobôt, keď sme nikde neputovali.

Konečne v roku 2010 sa slávila 1. Fatimská sobota vo Svite. Viedol ju vdp. Martin Kakalej, ktorý v tom čase pôsobil ako kaplán vo Svite. Pre farníkov a pre nás – členov RN to bola radostná a nezabudnuteľná chvíľa. Radosť ostáva v našich srdciach. Od tých čias máme Fatimskú sobotu v našej farnosti. Kňazi sa v našej farnosti striedajú, ale Fatimská sobota nám ostáva.

Sláva a vďaka Pánu Bohu za Rodinu Nepoškvrnenej!