Lektori

Úlohou lektora je pri sv. omši a iných liturgických obradoch prednášať Božie slovo, teda čítania, príp. responzóriový žalm, ak nieto žalmistu a tiež spoločné modlitby veriacich (tzv. prosby).

V našej farnosti pôsobí niekoľko lektorov, niektorí pravidelne, iní menej pravidelne. V sakristií oboch kostolov je umiestnený zoznam služieb lektorov, ktorý sa obnovuje každé dva týždne. 

Ak máte záujem stať sa lektorom a pri sv. omšiach prednášať Božie slovo, prosím, kontaktujte nás pre bližšie informácie.

Zo Všeobecných smerníc Rímskeho misála

Čítanie Božieho slova a jeho výklad

29. Keď sa v Cirkvi číta Sväté písmo, sám Boh hovorí k svojmu ľu­du, a Kristus, prítomný vo svojom slove, ohlasuje Evanjelium.

Čítanie Božieho slova je dôležitým prvkom liturgie, a preto ho majú všetci počúvať s úctou. Hoci v čítaniach zo Svätého písma sa Božie slovo obracia na všetkých ľudí všetkých čias a hoci je im zrozumiteľné, jeho väčšia zrozumiteľnosť a účinnosť sa ešte podporuje živým výkladom, to jest homíliou, ktorá je časťou liturgického úkonu.

56. Liturgia slova nech sa slávi tak, aby napomáhala meditáciu, preto rozhodne sa treba vyvarovať každej forme náhlenia, ktoré prekáža sústredeniu sa. Na to sú vhodné aj krátke chvíle posvätného ticha prispôsobené zhromaždenému spoločenstvu. V tichu sa pôsobením Ducha Svätého Božie slovo srdcom prijíma a odpoveď sa pripravuje modlitbou. Tieto chvíle posvätného ticha sa vhodne môžu zachovať  po prvom a druhom čítaní a napokon po skončení homílie.

58. V slávení omše s ľudom, čítania sa majú vždy prednášať z ambony.

59. Povinnosť prednášať čítania podľa tradície nie je predsednícka, ale služobná. Čítania preto prednáša lektor, Evanjelium však zvestuje diakon alebo iný kňaz. Ak však nie je prítomný diakon alebo iný kňaz, číta Evanjelium sám celebrujúci kňaz; aj keď chýba iný schopný lektor, celebrujúci kňaz prednáša aj ostatné čítania.

Po jednotlivých čítaniach, ten, čo číta, prednesie aklamáciu na ktorú zhromaždený ľud odpoveďou vzdá česť Božiemu slovu, ktoré prijal s vierou a vďačným duchom.

Modlitby lektora

Všemohúci Bože,
ty si ma pozval k službe lektora,
požehnaj ma,
aby som zreteľne prednášal(a)
slová Svätého písma
a svojím životom svedčil(a) o tom,
čo ústami prednášam.
Amen.

Všemohúci Bože,
ty si ma prijal do služby lektora,
požehnaj ma,
aby som jasne čítal(a)
slová Svätého písma
a podľa nich aj žil(a).
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.