Sviatosť kňazstva

Je to sviatosť, v ktorej sa pokrstenému mužovi skrze vkladanie rúk a modlitbu biskupa udeľuje duchovná moc a milosť pre svoj úrad.

Tri stupne kňazského svätenia

1. Diakonát – Diakonom sa môže stať muž po dovŕšení 25 roku veku a po ukončení 5. ročníka teologického štúdia na Vysokej škole. Trvalým diakonom sa môže stať aj ženatý muž po dovŕšení 35. roku života a len so súhlasom manželky

2. Presbyterát – Kňaz. Má moc konsekrovať chlieb a víno na telo a krv Krista, ako aj odpúšťať hriechy. Kňaz, ktorému je zverená starosť o farnosť sa nazýva farár. 

3. Episkopát – Biskup, má plnosť Apoštolskej moci a teda aj moc vysluhovať všetky Sviatosti. Biskup, ktorému je zverená diecéza sa nazýva diecézny biskup. 

Úlohy podľa stupňov svätenia

1. Diakon

 • môže vysluhovať Sviatosť krstu
 • môže vysluhovať Sviatosť manželstva
 • Môže prednášať Evanjelium
 • Môže rozdávať Eucharistiu
 • Môže vysluhovať sväteniny (napr. pohreb)

2. Presbyter (kňaz)

 • Môže konsekrovať chlieb a víno na Eucharistiu
 • Môže vysluhovať Sviatosť zmierenia (odpúšťať hriechy v mene Cirkvi)
 • Môže vysluhovať pomazanie chorých
 • S dovolením biskupa môže birmovať
 • Farár môže v jednotlivých prípadoch dišpenzovať veriacich svojej farnosti od dodržiavania cirkevného príkazu (napr. dišpenzovať od piatkového bezmäsitého pôstu v prípade pohrebu a pod.)

3. Biskup

 • biskup môže riadne vysluhovať Sviatosť birmovania
 • môže svätiť nových kňazov
 • stará sa o funkčnosť zverenej diecézy po každej stránke
 • prideľuje kňazov do farnosti

Účinky Sviatosti kňazstva

Sviatosť posvätenia kňazstva udeľuje prijímateľovi

 • milosť Ducha Svätého
 • Posväcujúcu milosť
 • Posvätný charakter – nezmazateľný duševný znak
 • Zvláštnu milosť a pomoc, skrze ktorú môže vykonávať veľké povinnosti prijatého úradu