...

Jún 2019

– za birmovancov
– za prvoprijímajúce deti
– za novokňazov
– za nášho biskupa Štefana
– za požehnanie našich pastoračných počinov
– za zdravie pre Petra, aby znovu videl, za psychickú vyrovnanosť pri znášaní zdravotných problémov a za silu pre jeho manželku
– za zdravie celej rodiny, za Božiu pomoc a ochranu pre deti a manžela
– za zdravie, Božie požehnanie a ochranu otca biskupa Štefana
– za úspešné ukončenie letného semestra Jozefa
– za otvorenie našich sŕdc Ježišovej láske
– za zdravie sestry Damiány
– za ochotu poslúžiť tým, ktorí to potrebujú, aj keď len drobnými prejavmi lásky, spolupatričnosti, pochopenia, obetavosti
– za Božie požehnanie, zdravie a ochranu manželov Anny a Mariána
– za múdrosť, aby sme vedeli, že o Pána sa môžeme oprieť v každom okamihu dňa
– za ochranu, zdravie a Božie požehnanie mladej rodiny – Jozefa, Kristíny a ich synčeka Jozefka
– za to, aby sme vedeli naše srdcia otvoriť Bohu a nechali sa formovať jeho milosťou, požehnaním a nekonečnou láskou
– za zdravie, ochranu a Božie požehnanie manželov Jozefa a Adriany
– za milosť, aby sme v dnešnom svete zostali čistými a úprimnými
– za otvorenie sŕdc pre pôsobenie Ducha Svätého
– za milosť, aby sme dobré skutky konali v skrytosti
– za zdravie, Božie požehnanie a silu pri nesení kríža pre Elenu
– za vzťah Márie a Slavomíra
– za spoločné pastoračné diela v našej farnosti
– za birmovancov, aby vo svojich srdciach pocítili Boží dotyk
– za mladých našej farnosti, ktorí ešte nezakúsili Božiu lásku
– za naše mesto, aby Boh mohol konať vo všetkých oblastiach – vzdelávaní, kultúre, podnikaní, médiach
– za Božie požehnanie rodiny brata Petra
– poďakovanie za narodenie malej Amálky
– za pokoj, jednotu, spravodlivosť a lásku v našom farskom spoločenstve
– za kňazov v našej farnosti, aby mali otvorené srdcia pre potreby svojich veriacich
– za dar obrátenia pre Martina a uzdravenie jeho manželstva
– za dar vytrvalosti v modlitbe a v láske pre Mišku
– poďakovanie za šťastný pôrod Janky a dar života pre Terezku
– za duchovné i telesné zdravie pre našich kňazov Štefana, Marka a Jána
– za dar trpezlivosti pre Zuzku
– poďakovanie za naše rehoľné sestry a ich služby lásky vo farnosti
– za dar vytrvalosti v povolaní pre novokňazov
– za dar lásky pre manželov našej farnosti
– za dar múdrosti pre rodičov našej farnosti
– za dar viery pre deti našej farnosti
– za dielo cirkevnej materskej školy v našej farnosti
– za zdravie, Božie požehnanie a pomoc pre Jožku a jej rodinu
– za Božie požehnanie, ochranu a zdravie rodiny Michala
– za živú a praktizovanú vieru našich dospelých detí
– za zdravie a Božiu pomoc pre Kristínku
– za zdravie, Božie požehnanie a pomoc pri hľadaní stálej práce pre syna Petra
– za úplné uzdravenie Leyky a jej mamky
– za hojnosť Božích milostí a Božie požehnanie pre Katku v novej práci
– za vedenie Duchom Svätým pri prijímaní životných rozhodnutí
– za zdravie, Božiu pomoc a ochranu pre Petru
– za zdravie, silu a Božiu pomoc pre jubilantku Annu
– za hojnosť darov Ducha Svätého pre Stanku
– za obrátenie hriešnikov
– za docenenie a prijatie ponuky Božieho milosrdenstva
– za pokoj a mier na celom svete

Viac tu: https://farnost-svit.webnode.sk/spojme-sa-v-modlitbe/

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.