...

December 2021

-za zrušenie zákazu slúžiť verejné bohoslužby
-za zdravie a Božiu ochranu pre našich vzácnych kňazov Štefana, Miroslava a Milana
-za ukončenie pandémie
-za úspešný priebeh synody
-za dielo prípravy detí a mládeže na prvé sväté prijímanie a na birmovku
-za animátorov birmovancov
-za pomoc pre rodinu Jurenkovú a Kubušovú
-za zdravie a Božie požehnanie pre pedagógov špeciálnych škôl a škôlok
-za zomrelých z rodiny Setnickej, Slezákovej a Dominikovej
-za zdravie a Božie požehnanie pre dcéru a vnúčatá
-za zdravie, Božie požehnanie, ochranu a dary Ducha Svätého pre celú Adrianinu rodinu
-poďakovanie za vyliečenie Jozefa z choroby
-za Božie požehnanie a ochranu rodiny Michala
-za silu a Božiu pomoc pri nesení kríža choroby pre Jožku
-za obrátenia v našich rodinách
-za starých, chorých a opustených
-za zdravie a Božiu ochranu pre Ivankinu rodinu
-za porozumenie v rodinách
-za zdravie pre Elenu
-za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu brata Petra
-za úspešné ukončenie štúdia pre Zuzanu
-za požehnanie manželstva
-za tých, ktorí ešte nepocítili Božiu lásku
-za pokoj vo svete
-za členov vlády
-za medziľudské vzťahy, aby neprevládala rozdelenosť, ale jednota a prijatie
-za Božie požehnanie pre mamku a sestru
-za spravodlivosť na pracovisku
-za duše v očistci a ich skoré vyslobodenie

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.