...

August 2020

– za prázdninujúcich a dovolenkujúcich, aby sa šťastne vrátili domov

– za úctivé vzťahy medzi kňazmi a veriacimi

– za Božiu pomoc pre pána kaplána Miroslava

– za zdravie pre Martinu

– za tých, ktorí iným škodia

– za dobrodincov

– za zdravie a Božiu pomoc pre Jožku a jej rodinu

– za dobrý život tu na zemi a večný život v nebi pre naše deti

– za zdravie a pomoc od Pána a Panny Márie pri hľadaní stálej práce pre syna Petra

– prosba o Božiu priazeň v každej oblasti života

– za rodinu Zuzky B., Zuzky L., nech sú zdraví, požehnaní, milovaní

– za uzdravenie Marty, za jej ochranu Pánom Ježišom a Pannou Máriou a vedenie Duchom Svätým

– nech srdce môjho budúceho manžela je čisté, úprimné, milujúce, obetavé, šľachetné, pracovité a verné

– za zdravie a požehnanie pre priateľov, rodinu, rehoľné sestry a kňazov, ktorí sa za nás modlia

– za požehnanie pre Bašku, Naty a Sabik, láskavé a úprimné srdce, dobré vzťahy, úspechy v škole a za ich budúcich partnerov

– pre rodinu Stanka Božie požehnanie, odpustenie, radosť, múdrosť a pevné zdravie

– za požehnanie môjho života všetkým, čo potrebujem, za dobrú prácu i milujúceho manžela

– za milosti, Božie požehnanie, zdravie, radosti, dobrú prácu pre rodiny Mišky, Mirky, Jurka, Majky K.

– za milosť a Božie požehnanie, obrátenie rodiny Jána, Ašky, Helenky, Elky, Laca

– za Božie požehnanie a ochranu rodiny Michala

– za pokoj v rodinách

– za starých a chorých

– za zdravie, Božie požehnanie a ochranu pre Marienku a Ľudku

– za celosvetový mier

– za odvrátenie šírenia koronavírusu

– za kňazov, rehoľníkov, rehoľníčky, pracovníkov TV Lux, za ich zdravie, Božie požehnanie, ochranu a dary Ducha Svätého

– za Božie požehnanie, zdravie, ochranu Jozefa, Kristíny a Jozefka

– za radosť z toho, že máme Pána v srdci

– za tých, ktorí sa vydajú za Ježišom a vytrvajú na ceste za ním napriek ťažkostiam, chorobám, problémom a tak sa stávajú lepšími ľuďmi, kresťanmi, rodičmi, deťmi

– za šťastný pôrod pre Kristínu a narodenie zdravého bábätka

– za ochranu, zdravie a Božie požehnanie pre manželov Mariána a Annu

– za posilnenie našej viery

– za upriamenie zraku na Teba, Pane, a za dôveru v Teba

– za zdravie, Božie požehnanie a ochranu pre Evu a Adrianu s rodinami

– za obdarenie vytrvalosťou v nesení ťažkostí a krížov

– za naplnenie milosrdnou láskou po celý náš život

– za pomoc pri odpúšťaní každému, kto nám nejako ublížil

– za budovanie jednoty a nie rozdelenie

– za obrátenie mojich bratov

– za snúbencov Máriu a Slavomíra, aby sa dobre pripravili na sviatosť manželstva

– za zdravie a Božie požehnanie pre Elenu

– za tých, ktorí nezakúsili Božiu lásku

– za kňazov, ktorí pôsobili a pôsobia v našej farnosti

– za spoločné pastoračné diela

– za Božie požehnanie rodiny brata Petra

– za dar lásky a trpezlivosti

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.