...

Máj 2024

– za prvoprijímajúce deti a ich rodičov
– za birmovancov a ich dobrú prípravu
– za zachovávanie Božej vôle v konkrétnych maličkostiach a zotrvávanie v Božej láske
– za zdravie a Božiu ochranu pre pána farára, kaplána a rehoľné sestry našej farnosti
– za mier na celom svete
– za starých, chorých a opustených ľudí
– za pápeža Františka a nášho diecézneho biskupa Františka
– za zdravie pre manželov Annu a Mariána
– za uvedomenie si pôsobenia Ducha Svätého v našich životoch
– za pracovníkov TV Lux a Rádia Lumen
– za budovanie hlbokého a dôverného vzťahu s naším nebeským Otcom
– za zdravie, Božie požehnanie, ochranu a dary Ducha Svätého pre celú Adrianinu rodinu
– za napĺňanie Tvojich slov, Pane, v našom každodennom živote
– za Tvoju lásku, Pane, ktorou miluješ všetkých bez rozdielov
– za pomoc, Pane, aby sme dokázali odporovať Zlému
– za zdravie, Božie požehnanie a pomoc rodine Slava a Jožky
– za dar odpustenia
– za dar obrátenia
– za duše v očistci
– za uzdravenie z onkologickej choroby
– za Božie požehnanie, zdravie a ochranu celej Michalovej rodiny
– za dar odpustenia
– za dar obrátenia
– za duše v očistci
– za ľudí modliacich sa na tieto úmysly farníkov

 

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.