...

Apríl 2023

– za dobrú prípravu a pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov
– za zdravie a silu pre našich duchovných otcov Štefana a Milana
– za uzdravenie Nelky – ťažkej onkologickej pacientky, mamičky 2 synčekov
– za syna a nevestu, aby sa vrátili k viere, prípadne za človeka, ktorý im v tom pomôže
– za oslobodenie od bremien hriechov
– za našu poslušnosť a pokoru
– za chorých a starých
– za mier na celom svete
– za pápeža Františka, za jeho uzdravenie
– za nasledovanie Teba, Pane, a nie zrádzanie
– za pomoc pri vstávaní k novému životu s Tebou, Pane
– za zdravie pre manželov Annu a Mariána
– za vnímavosť na Pánov hlas
– za dôveru v Pána Ježiša
– za kňazov, rehoľníkov, rehoľníčky a pracovníkov TV Lux a Rádia Lumen
– za túžbu nájsť cestu k Tebe, Pane, a kráčanie po nej
– za ochotu zveriť naše životy do Tvojich rúk, Pane
– za zdravie, Božie požehnanie, ochranu a dary Ducha Svätého pre celú Adrianinu rodinu
– za lepšie spoznanie a vytrvalé hľadanie Teba, Pane
– za prenasledovaných kresťanov
– za večný odpočinok pre Agy a prijatie do Božieho kráľovstva
– za obrátenia v našej rodine
– za uzdravenie z onkologickej choroby
– za ukončenie vojny na Ukrajine
– za zdravie a Božie požehnanie a pomoc pre manželov Jožku a Slava
– za dobro a lásku vo svete
– za úplné uzdravenie Michala
– za Božie požehnanie a ochranu rodiny Michala
– za našu farnosť a mesto Svit
– za zomrelých, na ktorých si nikto nespomína

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.