Január 2022

– poďakovanie Pánu Bohu za pomoc a ochranu v minulom roku
– za požehnanie tehotných a zdravie ešte nenarodených detičiek
– za zdravie a Božie požehnanie pre Elenu
– za požehnanie manželského zväzku
– za úspešné ukončenie štúdia pre Zuzanu
– za tých, ktorí ešte nepocítili Božiu lásku
– za Božie požehnanie pre mamku a sestru Michaelu
– za rodinu Slavomíra a Anny
– za rodinu Márie
– za birmovancov a prvoprijímajúce deti a ich rodiny
– za synodu
– za silu v protikovidovom zápase
– za prípravu na X. stretnutie rodín v Ríme
– za vyvolenie diecézneho biskupa
– za Božiu pomoc pri nesení kríža choroby pre Jožku
– za Božie požehnanie a ochranu rodiny Michala
– za vytrvalosť v modlitbe
– za duše v očistci
– za snúbencov Petru a Vladimíra
– za obrátenia v našej rodine
– za dar večného života pre tých, ktorí zosnuli v minulom roku
– za kňazov, rehoľníkov, rehoľníčky, pracovníkov TV Lux a rádia Lumen – za ich zdravie, Božie
požeznanie, ochranu a dary Ducha Svätého
– za sviatosť krstu pre Jakubka
– za manželov Adrianu a Jozefa
– za zdravie pre manželov Mariána a Annu
– za zdravie pre Jozefka a Jakubka a ich rodičov
– za vykročenie z tmy hriechu do svetla Pánovej lásky
– za dôveru v nášho Pána
– za posilnenie našej viery
– za zdravie pre Marienku a Ľudku
– za celosvetový mier
– za starých a chorých
– za prenasledovaných kresťanov
– za zdravie, Božie požehnanie, ochranu a dary Ducha Svätého pre celú Adrianinu rodinu
– za úspešný nový rok 2022 prežitý s Božou pomocou a v zdraví

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov