...

December 2022

– za požehnaný čas misií v našej farnosti
– za kňazov a rehoľné sestričky v našej farnosti
– za chorých, starých a opustených
– za hlbšie prežívanie posvätného adventného času
– za zdravie, Božie požehnanie, ochranu a dary Ducha Svätého pre celú Adrianinu rodinu
– za zdravie pre manželov Annu a Mariána
– za porozumenie v našich rodinách
– za pokoj vo svete
– za naše posilnenie, aby sme obstáli v čase skúšok
– za Pánovu trpezlivosť voči nám
– za silu kráčať po Pánových cestách
– za prenasledovaných kresťanov
– za prežívanie každého dňa v Pánovej blízkosti
– za vyliečenie manžela z ťažkej choroby
– za zdravie a Božie požehnanie pre syna Petra a pomoc od Panny Márie pri hľadaní stálej
práce
– za môjho otca Daniela, ktorý bojuje v nemocnici o život
– za úplné uzdravenie Michala
– za Božie požehnanie a ochranu Michalovej rodiny
– za Božiu pomoc pri nesení kríža choroby pre Jožku
– za mier na Ukrajine
– za duše v očistci
– za obrátenie hriešnikov
– poďakovanie za kríže a bolesti, lebo sú znakom úzkej cesty a tesnej brány

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.