...

December 2018

– za požehnaný adventný čas a dôstojnú prípravu na Vianoce

– za prenasledovaných kresťanov v Pakistane a všade vo svete

– za obete násilia a rôznych nešťastí

– za budovanie Európy na princípoch evanjelia

– za osamelých ľudí

– za Božie požehnanie a ochranu pre rodinu Michala a Moniky

– za uzdravenie vzťahu otca a syna

– za rodičov a úctu k starším

– za uzdravenie Natálky z ťažkej choroby a za psychickú pomoc pre jej rodinu

– za živú vieru a lásku pre našich kňazov

– za pokojný priebeh tehotenstva a šťastný pôrod pre Evičku a požehnanie pre celú rodinu

– za pokojný priebeh tehotenstva a šťastný pôrod pre Janku a požehnanie pre celú rodinu

– za trpezlivosť a lásku v rodinách

– za dar viery pre hľadajúcich

– za dar vytrvalosti v láske pre Mišku a obrátenie Martina

– poďakovanie za rehoľné sestry v našej farnosti

– za advent prežitý v hlbokom pokoji

– za predstaviteľov a poslancov nášho mesta, aby v ich srdciach vládla múdrosť, spravodlivosť, láskavosť

– za spoločné pastoračné diela našej farnosti

– za pokoj, jednotu, spravodlivosť a lásku v našom farskom spoločenstve

– za mladých našej farnosti, ktorí ešte nezakúsili Božiu lásku

– za naše mesto, aby Boh mohol konať vo všetkých oblastiach – vzdelávaní, kultúre, podnikaní, médiach…

– za vzťah Márie a Slavomíra

– za Božie požehnanie rodiny brata Petra

– za uzdravenie mojej mamky Alice

– za zdravie a Božie požehnanie, ochranu a pomoc Panny Márie na cestách pre syna Petra

– za Božiu ochranu a požehnanie rodiny Michala

– za zdravie a Božie požehnaie pre Jožku a jej rodinu

– za lásku a pokoru v medziľudských vzťahoch

– za pokoj a mier na celom svete

– za obrátenie hriešnikov

– za duše v očistci

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.