...

Odpustová slávnosť v kostole sv. Cyrila a Metoda v Podskalke

Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bol Doc. ThDr, Peter Majda, PhD., rektor KS a moderátor Teologického inštitútu

Aktuality

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.