Materská škola sv. Gianny

Oficiálna webstránka MŠ: https://msgiannasvit.edupage.org

Kto sme

Úmysel zriadiť vo Svite cirkevnú materskú školu sa datuje zhruba do roku 2012, kedy sa Katolícke biblické dielo na Slovensku, sídliace v severnom trakte farského úradu presťahovalo do Ružomberka. Uvoľnené priestory sa stali ideálnym miestom pre realizáciu tejto myšlienky.

Prvé kroky plánovania sa stali konkrétnymi v spolupráci Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Svit so Spišskou katolíckou charitou a Kongregáciou Sestier Služobníčok NPM, ktoré pôsobia v našej farnosti. Farnosť Svit dala objekt bývalého KBD Spišskej katolíckej charite do dlhodobého nájmu. Dôležitou skutočnosťou pri realizácii myšlienky zriadiť MŠ bol aj výber osobitnej patrónky MŠ, ktorou je sv. Gianna Berettova Mollova. MŠ nesie aj jej meno v názve.

Zriaďovateľ MŠ sv. Gianny je Spišská katolícka charita, ktorá získala na rekonštrukciu objektu finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v objeme celkových oprávnených výdavkov 267 954 EUR.

Rekonštrukcia objektu sa začala 9. mája 2019. Z príspevkov eurofondov bolo zrenovovaných 426 m2 budovy a 100 m2 z príspevkov Spišskej katolíckej charity.

Rekonštrukcia bola ukončená kolaudačným konaním 28.2.2020. Právoplatné kolaudačné rozhodnutie zo dňa 16.3.2020 bol posledný potrebný dokument k žiadosti o zaradenie MŠ sv. Gianny do siete škôl a školských zariadení zaslanej na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ministerstvo vydalo Rozhodnutie č. 2020/10908:2-A1050 zo dňa 14.04.2020, ktorým zaraďuje MŠ sv. Gianny do siete škôl a školských zariadení, na základe ktorého zriaďovateľ vydal Zriaďovaciu listinu MŠ sv. Gainny Berettovej Mollovej s účinnosťou od 8. mája 2020, s kapacitou 40 detí.

Predprimárne vzdelávanie v MŠ bude zabezpečované kvalifikovanými učiteľkami, ktoré budú zodpovedať za bezpečnosť a zdravie dieťaťa počas pobytu v škole, a bude sa uskutočňovať podľa školského vzdelávacieho programu „Nech slnko svieti …“, v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schváleným MŠVVaŠ SR.

Našim cieľom je spolu s rodičmi vychovávať z detí dobrých, charakterných, vzdelaných ľudí a kresťanov, schopných milovať, ctiť a prijímať ostatných ľudí, dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň, ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.

Hlavné ciele výchovy a vzdelávania vzhľadom na orientáciu školy vychádzajú z podmienok, úloh a poslania katolíckej školy. Preto v každej z dvoch tried MŠ sa bude realizovať v rozsahu jedenkrát týždenne ako cielená vzdelávacia aktivita aj rímskokatolícke náboženstvo.

SpKCH, zriaďovateľ MŠ sv. Gianny

Oznamy

Kontakt

Materská škola Svätej Gianny Berettovej Mollovej

Nábrežie Jána Pavla II., 697/4
Svit 059 21

E-mail: gianna.svit@gmail.com

Riadieľka: +421 901 721 025

Jedáleň: +421 901 721 028

 

Aktuality

Lukáš Bachleda

Pozdrav pre starých rodičov

Deti zo škôlky sv. Gianny Beretty Mollovej pripravili program v rámci mesiaca úcty k starším.  https://youtu.be/F142fhSB1F4

Lukáš Bachleda

Milión deti sa modlí ruženec

Deti z našej MŠ sv. Gianny Berettovej Mollovej chcú všetkých pozdraviť a uistiť, že sa za Vás modlíme.https://youtu.be/_o8sb-QlqUUhttps://youtu.be/WsTSNVLjc4c

Lukáš Bachleda

Tak a môžme začať

Tak a môžme začať. Pôda MŠ sv. Gianny je zavlažená a veríme, že vypestujeme detské srdcia hodné Božej slávy a naše dielo na zemi neskončí,

Patrónom škôlky je
sv. Gianna Beretta Molla

Sv. Gianna Berettova Mollova, ako milujúca matka uprednostnila život svojho dieťaťa za cenu obety vlastného života. Silu pre takéto rozhodnutie čerpala zo svojho osobného vzťahu s Bohom, ktorý bol jej Slnkom, žiariacim skrz naskrz celým jej životom, aj všetkými jeho okolnosťami. Podstatou jej života bolo prinášať radosť, pokoj a lásku tam, kde je veľa mračien a tmy.