...

September 2019

– za požehnanie všetkých aktivít, podujatí a obiet súvisiacich s národným pochodom za život

– aby myšlienka života, ktorý priniesol Kristus bola hlboko v srdci každého človeka

– nech Božie požehnanie sprevádza žiakov, študentov, učiteľov, všetkých pedagogických i nepedagogických pracovníkov v novom školskom roku 2019/2020

– za úspešný a bezpečný priebeh maliarskych prác v našom farskom kostole

– za Božiu ochranu a pomoc pri rekonštrukcii diela cirkevnej materskej školy vo Svite

– za Božie požehnanie, duchovné a telesné zdravie pre pána farára Štefana, profesora Františka, pánov kaplánov a rehoľné sestričky v našej farnosti

– za celosvetový mier a pokoj

– za úspešný začiatok akademického roka 2019/2020 pre Jozefa a všetkých študentov

– za pomoc, aby sme sa stávali Tebe podobnými, Pane

– za skutky lásky a za úprimnú radosť vyplývajúcu z viery, z priateľstva s Ježišom, z prítomnosti na sv. omši a z Eucharistie

– za zdravie, Božie požehnanie a ochranu pre Jozefa a Adrianu

– za zdravie sestry Damiány

– za dar odvahy a sily rozhodovať sa pre dobro

– za rozvíjanie viery, lásky a dôvery v Pána Ježiša

– za Božie požehnanie, zdravie a ochranu pre mladú Jozefovu rodinu

– za posilnenie našej viery, aby zdolávaním skúšok rástla

– za Božie milosti, ktoré nám pomôžu nezištne dávať, ochotne sa obetovať a pozorne hľadať ľudí, cez ktorých budeme napĺňať naše „mešce“ skutkami lásky

– za Božie požehnanie, zdravie a ochranu pre manželov Mariána a Annu

– za vloženie túžby do našich sŕdc po stretnutí s Tebou, Pane, v nebi

– za dotyk našich sŕdc, aby sme pocítili Tvoje starostlivé otcovské objatie a precítili Tvoju blízkosť, Pane

– za rozhorenie dobra a lásky vo svete

– za rodinu brata Petra, aby v ich srdciach žiarila Božia láska

– za spoločné pastoračné diela v našej farnosti

– za tých, ktorí ešte nezakúsili Boží dotyk

– za našich kňazov, aby boli dobrými pastiermi s veľkým a otvoreným srdcom

– za vzťah Márie a Slavomíra

– za zdravie a Božie požehnanie pre Elenu

– za trvalú prácu pre brata Petra

– za všetkých študentov a učiteľov, aby ich Duch Svätý napĺňal svojimi darmi počas celého školského roka

– za uzdravenie a zdravie pre moju mamku Alicu

– za ochranu, zdravie, milosť a Božie požehnanie pre deti Martina a Luciu

– poďakovanie za Božiu pomoc pri hľadaní novej práce a bývania pre syna Petra a ochranu na cestách

– za Božiu pomoc pri uzdravovaní vzťahu s mojou mamkou

– za silu a Božiu pomoc pri nesení kríža choroby pre Jožku a jej rodinu

– za Božiu ochranu dcéry Petry pri návrate zo zahraničnej brigády

– za Božie požehnanie a ochranu rodiny Michala

– za obmäkčenie sŕdc hriešnikov, aby prijali uzdravujúcu a odpúšťajúcu Božiu lásku

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.