...

Marec 2020

– za Božiu ochranu pred koronavírusom

– za zvolených predstaviteľov štátnej moci na Slovensku

– za zdravie otca biskupa Štefana

– za Božiu pomoc pri realizácii farských pastoračných aktivít

– poďakovanie za úspešné ukončenie zimného semestra Jozefa

– za zdravie sestry Damiány a pátra kapucína Felixa

– za duševné a telesné zdravie, Božie požehnanie a ochranu pre duchovného otca Štefana, prof. Františka, kaplánov Mareka a Miroslava a rehoľné sestričky v našej farnosti

– za celosvetový mier

– za Božie požehnanie, zdravie a ochranu pre manželov Jozefa a Adrianu

– za úspešný priebeh vyšetrenia a zákroku na neurochirurgii pre Mariána

– za požehnaný pôstny čas a dôstojnú prípravu na Veľkú noc

– za Božie požehnanie, zdravie a ochranu pre Jozefa, Kristínu a Jozefka

– za pomoc a vedenie Duchom Svätým

– za posilnenie našej viery a vytrvalosti v našich prosbách

–  za odvahu a silu vytrvalo a s radosťou niesť naše každodenné kríže a ťažkosti

– za hľadanie a zbavovanie sa slabostí, ktoré z nás „odsávajú“ Boží život a pokoj

– za dar milosti, aby sme vytrvalo kráčali k nebu

– za odvahu kráčať cestou lásky až ku večnosti

– za Božie požehnanie, zdravie a ochranu pre manželov Annu a Mariána

– za to, aby sme si našli čas na rozhovor s Tebou, Pane

– poďakovanie Pánovi, že nás objíma svojou láskou

– za dar večného života pre zosnulých Veroniku a Viliama, Katarínu a Eugéna

– za predstaviteľov a poslancov nášho mesta, aby v ich srdciach vládla múdrosť, spravodlivosť a láskavosť

– za pokoj, jednotu, spravodlivosť a lásku v našom farskom spoločenstve

– za mladých našej farnosti, ktorí ešte nezakúsili Božiu lásku

– za snúbencov Máriu a Slavomíra

– za Božie požehnanie rodiny brata Petra

– za zdravie a Božie požehnanie pre Elenu

– za predstaviteľov novej vlády, aby ich rozhodnutia boli riadené Duchom Svätým

– za Božie požehnanie a ochranu rodiny Michala

– za zdravie, Božie požehnanie a pomoc pre Jožku a jej rodinu

– za Božiu pomoc pre Petru pri písaní diplomovky

– za to, aby nás Pán Boh ochránil pred zlým a za Božiu pomoc pre syna a vnuka

– za obrátenie neveriacich

– za duše v očistci

– za požehnanú prípravu Diecézneho stretnutia mládeže 2020 v Poprade

– Pane Ježišu, prosíme Ťa za diecézne stretnutie mládeže; daj nech sila, ktorá premení z Božieho slova a z Eucharistie, prenikne mladých ľudí a vzbudí v nich túžbu po svätosti

– Pane Ježišu, dotkni sa mladých ľudí našej diecézy, aby sa rozhodli žiť novým životom

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.