...

Júl 2022

– za novokňazov, aby našli prijatie, úctu a lásku u ľudí, ku ktorým budú poslaní
– za nášho odchádzajúceho pána kaplána Miroslava, aby všade, kde bude, privádzal
ľudí k Bohu
– za uzdravenie Kataríny z rakoviny, za prijatie Božej vôle
– za uzdravenie Martiny a Terézie
– za jednotu a pokoj v našom farskom spoločenstve
– za prázdninujúcich a dovolenkujúcich, aby sa šťastne vrátili domov
– za ukončenie vojnového konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou
– za kňazov, aby boli dobrými pastiermi vo farnostiach
– za rehoľné sestry v našej farnosti
– za zveľaďovanie našej viery
– za dôveru v Teba Pane
– za nasledovanie Pána s pokorou a radosťou
– za zdravie pre manželov Annu a Mariána
– za manželov Adrianu a Jozefa
– za ochranu, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre celú Adrianinu rodinu
– za sviatosť krstu pre Jakubka
– za zdravie pre Jozefka, Jakubka a ich rodičov
– za chorých a starých
– za pracovníkov TV Lux a rádia Lumen
– za zdravie pre Ľudku a Marienku
– za mier na celom svete
– za snúbencov Kristínu a Jakuba
– za prenasledovaných kresťanov
– za trpezlivosť vo vzťahu so starými ľuďmi
– za zdravie pre Elenu
– za Božie požehnanie rodiny brata Petra
– za zdravie a Božie požehnanie pre mamku a Michaelu
– za tých, ktorí ešte nepocítili dotyk Božej lásky
– za požehnanie manželstva Márie a Slavomíra
– poďakovanie za úspešné ukončenie štúdia pre Zuzanu
– za naše deti
– za trpezlivosť vo vzťahu so starými ľuďmi
– za Božie požehnanie a ochranu rodiny Michala
– za silu niesť kríž choroby pre Jožku a jej rodinu
– za obrátenia v našej rodine
– za skoré vyslobodenie duší z očistca

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.