...

Január 2020

– poďakovanie Pánu Bohu za uplynulý rok

– odprosenie za hriechy

– prosba o dary Ducha Svätého do nového roka

– za zosnulých farníkov

– za Božiu pomoc a požehnanie pre brata Jána

– za starých, chorých a opustených

– za môjho syna a dcéru, aby našli správnu cestu k Bohu

– za obrátenie hriešnikov

– za vnučku Timeu, za zdravie, aby ju náš Pán chránil pred každým zlom

– za ochranu Panny Márie pre syna Petra a Božiu pomoc pri hľadaní nového zamestnania a bývania

– za môjho budúceho manžela, nech je to ten, ktorého mi vybral Boh

– za ochranu, Božie požehnanie, duševné a telesné zdravie pre pána farára Štefana, prof. Františka, pánov kaplánov Mareka a Miroslava a rehoľné sestričky v našej farnosti

– aby sme vedeli doceniť a prijať Božie milosrdenstvo

– aby sme sa nechali viesť Pánom po cestách, ktoré nám On pripravil

– za celosvetový mier a pokoj

– za prijatie pozvania k Eucharistickému stolu tu na zemi, a potom aj v nebi

– za zdravie, Božie požehnanie a ochranu manželov Jozefa a Adriany

– za hlboký a osobný vzťah s Bohom, aby bol pre nás vždy na prvom mieste

– za zdravie sestier Damiány a Ľudmily

– za čo najhodnotnejšie prežitie našich životov s ohľadom na večnosť

– za vedenie Duchom Svätým pri modlitbe a ochranu pred zlým

– za zdravie, Božie požehnanie a ochranu manželov Anny a Mariána

– za túžbu po svätosti života, po nebi a vieru v osobné vzkriesenie

– za vyjadrovanie vďačnosti v medziľudských vzťahoch

– za každodenné žitie viery

– za zdravie, Božie požehnanie a ochranu Jozefa, Kristíny a Jozefka

– za vytrvalosť v dobrom

– za pokoru a vnímavosť na Boží hlas v bežných situáciách

– za to, aby sme vedeli dávať a nepočítať, obetovať sa a nečakať odmenu

– za zdravie, Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre syna Petra, aby v novej práci stretol len dobrých ľudí a za prácu dostal, čo mu patrí

– za mladých našej farnosti, ktorí ešte nezakúsili Božiu lásku

– za naše mesto, aby Boh mohol konať vo všetkých oblastiach – vzdelávaní, kultúre, podnikaní, médiach…

– za vzťah snúbencov Márie a Slavomíra

– za Božie požehnanie rodiny brata Petra

– za zdravie pre Elenu

– za úspešné štúdium Zuzany

– za Božie požehnanie a ochranu rodiny Michala

– za Božiu pomoc a ochranu Jožky pri vážnej operácii

– za duše v očistci

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.