...

Ponuka knihy

Dp. Blažej Raška, kaplán vo farnosti Ľubica, vydal knihu, Večný život – vzťahy, ktoré nekončia. Kniha ponúka čitateľovi stručný životopis uznávaného českého teológa Tomáša kardinála Špidlíka a zároveň chce čitateľom priblížiť jeho teologický pohľad na zmysel a cieľ života každého človeka a na otázky súvisiace so zjavenou pravdou o večnom živote.

Cena za knihu je 8€. Kniha je s cirkevným schválením.

Aktuality

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.