...

Október 2019

– za misijné diela Cirkvi

– za Cirkev v Európe

– za svätého Otca

– za našu diecézu

– za pastoračné a materiálne diela našej farnosti

– za našich starých rodičov a rodičov, aby nepociťovali samotu vo svojej starobe a za trpezlivosť v chorobe

– za Božie požehnanie, duchovné a telesné zdravie pre pána farára Štefana, profesora Františka, pánov kaplánov Mareka a Miroslava a rehoľné sestričky v našej farnosti

– za zdravie sestry Ľudmily a sestry Damiány

– za milosť, aby sme denne kráčali cestou pokory podľa Ježišovho vzoru

– za posilnenie priateľstva s Ježišom, aby sa z nás stali nadšení šíritelia Božej lásky

– za Božie požehnanie, zdravie a ochranu pre Jozefa, Kristínu a Jozefka

– za celosvetový mier a pokoj

– za zverenie našich životov do Ježišových rúk

– za vzbudenie ochotu k pôstu a sebazapieraniu

– za vnímanie sviatočných dní, aby sme si oddýchli nielen na tele, ale aj na duši

– za preskúmanie nášho vzťahu s Bohom a hľadanie spôsobov ako ho vylepšiť

– za Božie požehnanie, zdravie a ochranu pre manželov Anny a Mariána

– za „uzdravovanie“ z našej vlažnosti, lenivosti, neochoty, pohodlnosti a nevšímavosti

– za pôsobenie Ducha Svätého, aby sa naše modlitby stali Bohu milé

– za milosť žiť milosrdnú lásku k blížnym

– za Božie požehnanie, zdravie a ochranu Adriany a Jozefa

– za vytrvalosť a silu plniť Božiu vôľu

– za predstaviteľov a poslancov nášho mesta, aby v ich srdciach vládla múdrosť, spravodlivosť, láskavosť

– za mladých našej farnosti, ktorí ešte nezakúsili Božiu lásku

– za naše mesto, aby Boh mohol konať vo všetkých oblastiach – vzdelávaní, kultúre, podnikaní, médiach…

– za požehnanie vzťahu Márie a Slavomíra

– za Božie požehnanie rodiny brata Petra

– za zdravie a Božiu pomoc pre Elenu

– za zdravie a Božie požehnanie pre mamku Máriu

– za Božie požehnanie, zdravie a ochranu rodiny Michala

– za obrátenie mojich bratov a ich rodín

– za duše v očistci

– za zvládnutie ťažkej situácie v práci

– za rozšírenie krásnej modlitby posvätného ruženca

– za Božiu pomoc a silu v chorobe pre Jožku a jej rodinu

– za obrátenie hriešnikov

Pridať úmysel

Ďalšie úmysly farníkov

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.