...

Odpustová slávnosť v Podskalke

Dňa 5.7.2021 sme oslávili patrónov filiálneho kostola sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov. Celebrantom a slávnostným kazateľom tejto odpustovej slávnosti bol ICLic. Marek Tomaga.

Aktuality

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.