...

Misijná nedeľa 24.10.2021

Budúcu nedeľu je Svetový deň misií – Misijná nedeľa. Po svätých omšiach bude celoslovenská zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť venovaná farnostiam v Keni, ktoré sú najviac postihnuté chudobou a suchom. Misijná zbierka je najväčšou akciou solidarity na celom svete. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať

Aktuality

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.